شرح مختصری بر بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

۱-مدت قرارداد از ۵تا۳۰سال
۲-انتخاب مبلغ حق بیمه باشماست
۳-روش پرداخت ماهانه، ۳ماهه،
شش ماهه،سالانه
۴-امکان بیمه شدن ازبدو تولد تا۶۵سال
۵-دریافت سود۱۶درصدتضمینی
۶-دریافت سودمشارکت درمنافع
۷-معافیت ۱۰۰%مالیاتی سرمایه بیمه عمرشما
۸-غرامت فوت طبیعی تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹-غرامت فوت بر اثرحادثه تا ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰-غرامت ازکارافتادگی تا سقف ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و معافیت ۱۰۰درصدی ازپرداخت حق بیمه مقرر
۱۱- بیمه منزل در برابر آتش سوزی و #زلزله تا سقف ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲-پرداخت هزینه پزشکی حادثه تا سقف ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۳-پوشش نقص عضو حادثه تاسقف ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۴-پرداخت وام بدون ضامن وباسود۴%
۱۵-امکان بازخرید بیمه
۱۶-هزینه بیماریهای خاص تا سقف ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال:
#سرطان
#سکته_قلبی
#سکته_مغزی
#جراحیقلبباز
#پیونداعضایاصلی_بدن (کلیه,کبد ,ریه ,مغزاستخوان)
۱۷-بیمه تکمیلی درمان SOS رایگان ۶ ماه پس از رسیدن اندوخته رياضى به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸_ تخفیف دربیمه ثالث و بدنه

 

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

۰۹۱۲۴۷۱۱۹۸۸

ویدا پوریگانه