محمدرضا دفتری

از سال 1378 فعالیت روزنامه نگاری را از حزب کارگزاران سازندگی ایران و روزنامه این حزب شروع کردم و در بیشتر روزنامه ها و خبرگزاری های ایران فعالیت داشته ام.سردبیری فلایت گلوبال در حال حاضر دغدغه من به عنوان یک روزنامه نگار است.